Zacznij tutaj

Pol­skie drzwi i okna drewniane

Ener­gooszczędne okna

Okna i drzwi są ważną częś­cią domu i wyposaże­nia wnętrz. Jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza trady­cyjne rozwiąza­nia – świet­nie trafiłeś! Pro­duku­jemy drzwi i okna drew­ni­ane na zamówie­nie, a nasze ceny i jakość zad­owolą każdego. Od 1957 r. Wik­tor­czyk pro­dukuje wysok­iej jakości klasy­czne drzwi, okna drew­ni­ane i okna ze szprosami. Nie znaczy to, że postęp tech­no­log­iczny zostaw­iamy w tyle. Wręcz prze­ci­wnie: pro­duku­jemy na przykład solidne i sty­lowe okna z drewna i alu­minium, zabez­pieczenia do okien oraz wysok­iej jakości okna ener­gooszczędne.

Okna Mer­anti – szla­chetne tropikalne drewno speł­ni­a­jące wysokie wyma­gania techniczne

Mer­anti to tropikalne drzewo liś­ci­aste, które dzięki swo­jemu atrak­cyjnemu rysunkowi, trwałości i niskim kosz­tom utrzy­ma­nia ide­al­nie nadaje się do pro­dukcji okien. Dlat­ego w naszym kat­a­logu nie tylko sosna, ale również okna Mer­anti są bardzo popularne.

Okna do zabytkowych budynków

W budynkach zabytkowych duży nacisk kładzie się na wygląd okien. Jesteśmy pier­ws­zorzęd­nymi spec­jal­is­tami w dziedzinie repro­dukcji okien zarówno z pro­jek­tów jak i ze zdjęć. Repro­dukowane rep­liki okien wyglą­dają iden­ty­cznie jak ory­gi­nalne i posi­adają wszys­tkie zalety okien nowoczes­nych. Okna zabytkowe są również bardzo pop­u­larne wśród klien­tów, którzy chcą posi­adać nowy budynek w stylu antycznym.

Pię­kno i bez­pieczeństwo: okna drewniano-​aluminiowe

Firma Wik­tor­czyk jest również spec­jal­istą w pro­dukcji drew­ni­anych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Oprócz drewna pier­wszej klasy, do pro­dukcji drzwi, uży­wane są również szyby anty­wła­man­iowe oraz solidne zaw­iasy i zamki. Masz pyta­nia doty­czące naszych pro­duk­tów? Zadz­woń lub napisz do nas e-​mail.