Zacznij tutaj

Drzwi drew­ni­ane i okna drewniane

Ener­gooszczędne okna

Okna i drzwi są ważną częś­cią domu i wyposaże­nia wnętrz. Jeśli Twoje potrzeby wykraczają poza trady­cyjne rozwiąza­nia – świet­nie trafiłeś! Pro­duku­jemy drzwi i okna drew­ni­ane na zamówie­nie, a nasze ceny i jakość zad­owolą każdego, nawet najbardziej wyma­ga­jącego klienta. W stałej ofer­cie sprzedażowej posi­adamy m.in. okna drew­ni­ane zabytkowe. Już od 1957 r. Wik­tor­czyk pro­dukuje wysok­iej jakości klasy­czne drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, okna drew­ni­ane i okna ze szprosami. Nie znaczy to jed­nak, że postęp techno­log­iczny zostaw­iamy w tyle. Wręcz prze­ci­wnie: pro­duku­jemy na przykład solidne i sty­lowe okna z drewna i alu­minium, zabez­pieczenia do okien oraz wysok­iej jakości okna ener­gooszczędne.

Okna mer­anti – szla­chetne tropikalne drewno speł­ni­a­jące wysokie wyma­gania techniczne

Mer­anti to tropikalne drzewo liś­ci­aste, które dzięki swo­jemu atrak­cyjnemu rysunkowi, trwałości i niskim kosz­tom utrzy­ma­nia ide­al­nie nadaje się do pro­dukcji okien. Dlat­ego w naszym kat­a­logu nie tylko sosna, ale również okna Mer­anti są bardzo popularne.

Okna zabytkowe

W budynkach zabytkowych duży nacisk kładzie się na wygląd okien. Jesteśmy pier­ws­zorzęd­nymi spec­jal­is­tami w dziedzinie repro­dukcji okien zarówno z pro­jek­tów jak i ze zdjęć. Repro­dukowane rep­liki okien wyglą­dają iden­ty­cznie jak ory­gi­nalne i posi­adają wszys­tkie zalety okien nowoczes­nych. Okna zabytkowe są również bardzo pop­u­larne wśród klien­tów, którzy chcą posi­adać nowy budynek w stylu anty­cznym. Tworząc niety­powe okna na zamówie­nie dokładamy wszel­kich starań, by każdy detal był zgodny z ustal­e­ni­ami. Dzięki temu w efek­cie koń­cowym Klient otrzy­muje piękne, este­ty­cznie wyko­nane okna doskonale pasu­jące do bryły budynku.

Pię­kno i bez­pieczeństwo: okna aluminiowo-​drewniane

Dopełnie­niem naszej oferty okien drew­ni­anych są okna aluminiowo-​drewniane. Alu­minium umieszc­zone od strony zewnętrznej pod­nosi wytrzy­małość okna i zwięk­sza odporność na warunki atmos­fer­yczne. Tego rodzaju kon­strukcja umożli­wia stosowanie ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych. Okna aluminiowo-​drewniane są zatem niezwykle trwałe, este­ty­czne i posi­adają doskon­ałe para­me­try przenikalności cieplnej i izo­lacji akustycznej.

Drzwi z litego drewna

Firma Wik­tor­czyk jest również spec­jal­istą w pro­dukcji drew­ni­anych drzwi zewnętrznychdrew­ni­anych drzwi wewnętrznych. Oprócz najwyższej jakości drewna, do pro­dukcji drzwi uży­wane są również szyby anty­wła­man­iowe oraz solidne zaw­iasy i zamki. Dzięki wyko­rzys­ta­niu izo­lacji ter­micznej wszys­tkie dostępne w naszej ofer­cie drzwi z drewna posi­adają doskon­ałe para­me­try cieplne.

Jeżeli poszukują Państwo drzwi z litego drewna lub niety­powych okien, to oferta firmy Wik­tor­czyk z pewnoś­cią przy­pad­nie Wam do gustu. Zapraszamy serdecznie do zapoz­na­nia się ze szczegółami dostęp­nej oferty. W razie jakichkol­wiek pytań służymy radą i doświadczeniem.

Nie czeka­j­cie i sprawdź­cie sami, dlaczego warto zau­fać nam i naszym produktom!