Okna drewniane czy plastikowe?

6 lat temu

Które okna są lep­sze: drew­ni­ane, czy plastikowe?

W skró­cie: oczy­wiś­cie, że drew­ni­ane. Dlaczego?

To właśnie drewno jest od wieków pod­sta­wowym i najpop­u­larniejszym mate­ri­ałem, z którego wykonuje się sto­larkę okienną.

Este­tyka – punkty dla okien drewnianych

Okna drew­ni­ane są ład­niejsze od okien plas­tikowych, czy alu­min­iowych. Są ciepłe i przede wszys­tkim nat­u­ralne. Niczego nie udają i pozwalają się pięknie wybar­wiać uwydat­ni­a­jąc nat­u­ralną struk­turę drewna. Drewno pozwala się także swo­bod­nie dopa­sować do charak­teru budynku – zdo­bi­enia, rzeźby, łuki, wole oka. W drewnie nie ma ograniczeń w prze­ci­wieńst­wie do plas­tiku czy alu­minium. Alu­minium zaś jest mate­ri­ałem stosowanym głównie do fasad biurow­ców, budynków prze­mysłowych czy komercyjnych.

 • brak ograniczeń technologicznych
 • niepow­tarzalny klimat
 • nat­u­ral­ność
 • ciepłe
 • przy­jemne w dotyku
 • przy­jazne wnętrzu

Sto­larka drew­ni­ana jest trwała

Sto­larka oki­enna wyko­nana z drewna speł­nia wysokie wyma­gania tech­niczne i jest wyjątkowo trwała. Sto­larka drew­ni­ana charak­teryzuje się wysoką wytrzy­małoś­cią na dzi­ałanie ognia. W cza­sie pożaru zewnętrzne spalone warstwy drewna izolują głęb­sze warstwy, co powoduje że drewno spala się wolno. W trak­cie pale­nia nie wydziela szkodli­wych sub­stancji jak plas­tik. W trak­cie pożaru na skutek wysok­iej tem­per­atury z okien plas­tikowych wypadają szyby co przy­czy­nia się do szyb­szego rozprzestrzeni­a­nia się ognia.

Wszelkie uszkodzenia okien drew­ni­anych są możliwe do usunię­cia – rysy, pęknię­cia, czy też poważniejsze uszkodzenia spowodowane niejed­nokrot­nie przez naszych czteronożnych pupili, wła­ma­nia, grado­bi­cie itp. Uszkodzenia, czy odksz­tałce­nia okien plas­tikowych nie są możliwe do usunię­cia. Albo trzeba z nimi żyć albo wymienić okno na nowe.

 • wytrzy­małość na dzi­ałanie okna
 • odporność na odkształcenia
 • łat­wość renowacji

Koron­nym argu­mentem przy­taczanym prze­ci­wko oknom drew­ni­anym przez pro­du­cen­tów okien plas­tikowych to konieczność renowacji powłoki lakierniczej.

Nieza­leżnie od mate­ri­ału z jakiego wyko­nane są okna trzeba o nie dbać. Dbałość o okna drew­ni­ane poprzez stosowanie środ­ków pielę­gna­cyjnych nie nas­tręcza żad­nych prob­lemów, a znacznie przedłuża okresy międzyrenowacyjne.

Nowoczesne tech­nolo­gie i rozwiąza­nia pozwalają na wypro­dukowanie okien drew­ni­anych, które będą nam służyły przez kilka­dziesiąt lat i to bez konieczności mal­owa­nia czy konserwowania.

Pro­dukowane przez ABA Wik­tor­czyk okna drewniano-​aluminiowe posi­adają od strony zewnętrznej okładz­inę z alu­minium, która zabez­piecza drewno przed dzi­ałaniem szkodli­wych czyn­ników atmosferycznych.

Okna drew­ni­ane są bezpieczne

Szty­wna i solidna kon­strukcja sprawia, że okna drew­ni­ane trudno wyważyć. W połącze­niu z sze­roką gamą dostęp­nych zabez­pieczeń anty­wła­man­iowych stanowią doskon­ała bari­erę anty­wła­man­iową. Okna plas­tikowe są mniej sta­bilne, co przy­czy­nia się do „siada­nia profili”.

 • szty­wność
 • łat­wość naprawy

Okna drew­ni­ane są ekologiczne

Drewno jest surow­cem nat­u­ral­nym, w pełni odnaw­ial­nym oraz podle­ga­ją­cym rozkład­owi bio­log­icznemu. Nie zaśmieca naszego środowiska. Do pro­dukcji pro­fili plas­tikowych wyko­rzys­tuje się sub­stancje chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia i dla środowiska. Plas­tik zaśmieca i zanieczyszcza środowisko.

 • eko­log­iczny pro­ces produkcji
 • eko­log­iczna utylizacja

Okna drew­ni­ane są zdrowe

Plas­tik ładuje się elek­trostaty­cznie, co powoduje, że przy­ciąga kurz i brud sprzy­ja­jący pow­stawa­niu i roz­wo­jowi bak­terii. Może to mieć wpływ na pow­stawanie reakcji aler­gicznych. Na drewnie bak­terie nie mają szans przeży­cia, gdyż drewno pochła­nia zgro­mad­zone w nich płyny co pozbawia ich życia. Drewno jest mate­ri­ałem higien­icznym. Poprzez zdol­ności absorpcji i odd­awa­nia wilgoci dba o dobrą atmos­ferę w domach nad­miar wilgoci jest pochła­ni­any, a gdy w pomieszcze­niu jest zbyt sucho jest oddawany.

 • brak napięć elektrostatycznych
 • higien­iczny materiał
 • reg­u­lują wilgotność

Na dłuższą metę okna drew­ni­ane są tańsze

Okna drew­ni­ane są droższe od okien plas­tikowych. Poziom różnicy zależy od jakości pro­fili PCV. Jed­nak zaoszczęd­zone na etapie budowy koszty są jedynie pozorne. Jeśli inwestor na etapie budowy nowego obiektu czy też wymi­any w ist­nieją­cym obiek­cie okien zde­cy­duje się na okna drew­ni­ane inwes­t­uje w dłu­gowieczny i wartoś­ciowy pro­dukt.

Drewno sprosta nie tylko este­ty­cznym wyma­gan­iom ale również w długim okre­sie czasu stanowi opła­calną alter­natywę. Żaden inny mate­riał nie jest tak trwały jak drewno. Możemy się o tym przekonać w wielu his­to­rycznych obiek­tach, gdzie spo­tykamy się z wspaniale zachowanymi oknami, które posi­adają całkowicie zdrowe ramy i skrzy­dła. Niejed­nokrot­nie okna te są ponad 100-​letnie.

Okna drew­ni­ane wyma­gają pielę­gnacji i uwagi ale w per­spek­ty­wie kilkudziesię­ciu lat koszty ich ewen­tu­al­nych napraw i renowacji są o wiele niższe niż koszty zakupu i wymi­any sto­larki na nową jak będzie to miało miejsce w przy­padku okien plastikowych.

Okna drew­ni­ane pod­wyższają także wartość budynku, co ma znacze­nie przy ewen­tu­al­nej sprzedaży.

Rozwiązaniem prob­lemu star­towej ceny zakupu sto­larki może być dłu­goter­mi­nowy kredyt, który rozłożony na lata w długiej per­spek­ty­wie poz­woli zaoszczędzić pieniędzy, a poz­woli przez lata cieszyć się wartoś­ciowymi oknami.

Nie stać Cię na tandetę. Stać Cię na jakość!

Zapy­taj o wycenę

Sto­larka drew­ni­ana do najlep­szy wybór

Ciekawe, dlaczego klienci wybier­a­jąc okna plas­tikowe nie decy­dują się na drzwi plas­tikowe? Bez­pieczeństwo, este­tyka, trwałość – właśnie dlatego.

Bonus: Okna drew­ni­ane – mity

Gro­madze­nie się skro­plin od strony wewnętrznej okna na przyszbiu?

Efekt ten nie jest związany z mate­ri­ałem z jakiego wyko­nane jest okno. Przy­czyną jest zbyt duża wilgo­t­ność wewnątrz pomieszczenia w połącze­niu z wysoką tem­per­aturą powi­etrza przy jed­noczes­nym wys­tępowa­niu nis­kich tem­per­atur na zewnątrz.

Można tego uniknąć poprzez reg­u­larne wietrze­nie pomieszczeń przez kilka­naś­cie minut dzi­en­nie, zad­banie o właś­ciwą wenty­lację w budynku lub jeśli takiej możli­wości nie ma poprzez zamon­towanie naw­iewników oki­en­nych, które w przy­padku zbyt dużej wilgo­t­ności otwier­ają się samoczyn­nie, odprowadza­jąc nad­miar wilgoci.

Grzyb i pleśń na ścianach?

Obec­ność pleśni i w kon­sek­wencji rozwi­janie się grzyba bezpośred­nio związane jest z brakiem wenty­lacji w pomieszczeni­ach. Kilka­dziesiąt lat temu w dobie nieszczel­nych okien, prob­lem ten nie był dostrze­gany gdyż wilgoć spoko­jnie „uciekała” przez szczeliny.

W chwili obec­nej okna są wykony­wane jako szczelne, często wyposażone są w pod­wójną uszczelkę. Po stronie architekta oraz inwest­ora jest zapewnie­nie odpowied­niej wenty­lacji w budynku, która prze­ci­wdzi­ałała będzie gro­madze­niu wody w ścianach. Nowoczesne okna wyposażone są w mikrouchył, który pozwala na kory­gowanie wenty­lacji w starych lub źle zapro­jek­towanych budynkach.

Jeszcze masz wątpliwości?

Zapy­taj eksperta