Zacznij tutaj

Pro­du­cent okien i drzwi drew­ni­anych – ABA Wik­tor­czyk w Czarkowie k. Pszczyny

Pro­du­cent okien i drzwi drew­ni­anych – ABA Wik­tor­czyk w Czarkowie k. Pszczyny ofer­uje sty­lowe i solidne wyroby sto­larki oki­en­nej i drzwiowej. Okna i drzwi są ważną częś­cią domu i wyposaże­nia wnętrz. Jeśli Państwa potrzeby wykraczają poza trady­cyjne rozwiąza­nia, nasza firma przy­go­tuje dla Państwa ory­gi­nalne propozy­cje w zakre­sie sto­larki oki­enno – drzwiowej, które zapewnią unikalną aranżację pomieszczeń. Firma ABA Wik­tor­czyk już od 1957 roku zaj­muje się pro­dukcją drzwi i okien drew­ni­anych na zamówie­nie. W stałej ofer­cie sprzedażowej posi­adamy zarówno okna o nowoczes­nym, jak i klasy­cznym wyglądzie; pro­duku­jemy również okna zabytkowe, styl­i­zowane na daną epokę oraz wysok­iej klasy drzwi zewnętrzne i wewnętrzne z drewna, w tym drzwi wewnętrzne z przeszk­le­ni­ami i witrażami, a także ele­ganckie przeszk­le­nia do drzwi zewnętrznych. Możemy zag­waran­tować, że nasze ceny i jakość zad­owolą każdego, nawet najbardziej wyma­ga­jącego Klienta.

Sze­roki wybór gatunków drewna

Decy­du­jąc się na sko­rzys­tanie z naszych usług, może­cie Państwo wybierać spośród wielu różnorod­nych gatunków drewna. Wykonu­jemy pro­dukty z drewna dostęp­nego na rynku europe­jskim, na przykład dębowego, sos­nowego czy mod­rzewiowego, jak również z drewna egzo­ty­cznego mer­anti, które dzięki swo­jemu atrak­cyjnemu rysunkowi, trwałości i niskim kosz­tom utrzy­ma­nia ide­al­nie nadaje się do pro­dukcji okien. Nieza­leżnie od rodzaju drewna zapew­ni­amy wysoką trwałość i este­tykę sprzedawanych wyrobów.

Okna zabytkowe

W budynkach zabytkowych duży nacisk kładzie się na wygląd okien. Jesteśmy spec­jal­is­tami w dziedzinie repro­dukcji okien zarówno z pro­jek­tów, jak i ze zdjęć. Repro­dukowane rep­liki okien wyglą­dają iden­ty­cznie jak ory­gi­nalne i posi­adają wszys­tkie zalety okien nowoczes­nych. Okna zabytkowe są również bardzo pop­u­larne wśród Klien­tów, którzy chcą posi­adać nowy budynek w stylu anty­cznym. Tworząc niety­powe okna na zamówie­nie dokładamy wszel­kich starań, by każdy detal był zgodny z ustal­e­ni­ami. Dzięki temu w efek­cie koń­cowym Klient otrzy­muje piękne, este­ty­cznie wyko­nane okna doskonale pasu­jące do bryły budynku.

Pię­kno i bez­pieczeństwo: okna aluminiowo-​drewniane

Dopełnie­niem naszej oferty okien drew­ni­anych są okna aluminiowo-​drewniane. Alu­minium umieszc­zone od strony zewnętrznej pod­nosi wytrzy­małość okna i zwięk­sza odporność na warunki atmos­fer­yczne. Tego rodzaju kon­strukcja umożli­wia stosowanie ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych. Okna aluminiowo-​drewniane są zatem niezwykle trwałe, este­ty­czne i posi­adają doskon­ałe para­me­try przenikalności cieplnej i izo­lacji akustycznej.

Drzwi z litego drewna

Spec­jal­izu­jemy się również w pro­dukcji drew­ni­anych drzwi zewnętrznych i drew­ni­anych drzwi wewnętrznych. Oprócz najwyższej jakości drewna do pro­dukcji drzwi uży­wane są również szyby anty­wła­man­iowe oraz solidne zaw­iasy i zamki. Dzięki wyko­rzys­ta­niu izo­lacji ter­micznej wszys­tkie dostępne w naszej ofer­cie drzwi zewnętrzne z drewna posi­adają doskon­ałe para­me­try cieplne. Jeżeli poszukują Państwo drzwi z litego drewna lub niety­powych okien, to oferta naszej firmy z pewnoś­cią przy­pad­nie Państwu do gustu. Zapraszamy serdecznie do zapoz­na­nia się ze szczegółami dostęp­nej oferty. W razie jakichkol­wiek pytań, doty­czą­cych wyboru drzwi lub okien, służymy Państwu radą i doświadczeniem.