Drzwi przyl­gowe to klasy­czna kon­strukcja, w której widoczne jest charak­terysty­czne prze­sunię­cie płaszczyzn zamkniętego skrzy­dła i ościeżnicy.

Drzwi przyl­gowe mają spec­jalne pio­nowe wcię­cia na krawędzi­ach skrzy­deł. Przylga zasła­nia zamek i szczelinę przy ościeżnicy spraw­ia­jąc wraże­nie opty­cznie lże­jszych drzwi.

Typy kon­strukcji drzwi

Zobacz też: Drzwi bezprzyl­gowe

Drzwi przylgowe