Drew­ni­ane drzwi wewnętrzne

Zaj­mu­jemy się pro­dukcją nowoczes­nych drzwi wewnętrznych. W ofer­cie dostępne są zarówno drzwi wewnętrzne bezprzyl­gowe, jak też drzwi przyl­gowe. Do wyboru wiele mod­eli od klasy­cznych drzwi, po styl retro i nowoczesny. Ele­mentem wyróż­ni­a­ją­cym nasze drzwi wewnętrzne na tle konkurencji jest ich budowa – zarówno skrzy­dła, ościeżnice, jak i opaski wyko­nane są z litego drewna.

Wysokie walory este­ty­czne, trwałość i pon­ad­prze­ciętna jakość oraz ogromny wybór spraw­iają, że drew­ni­ane drzwi wewnętrzne z naszej oferty cieszą się niesłab­ną­cym zain­tere­sowaniem wśród Klien­tów cenią­cych sobie ele­gancję, funkcjon­al­ność, trwałość.

Wewnętrzne drzwi ramowo-​płycinowe

W ofer­cie dostępne są drew­ni­ane drzwi przyl­gowe z ościeżnicą reg­u­lowaną, pozwala­jącej na bezprob­le­mowe dopa­sowanie do grubości muru. Powierzch­nia mal­owana jest far­bami wod­nymi firmy SIKKENS i dodatkowo wzmoc­niona lakierem poli­ure­tanowym, odpornym na uszkodzenia mechan­iczne. Za dopłatą możemy poma­lować drzwi na dowolny kolor z palety RAL. W drzwiach zas­tosowano zamki KFV lub NEMEF oraz klamki firmy HOPPE Istambuł

Wewnętrzne drzwi płycinowe

Wewnętrzne drzwi przyl­gowe również posi­adają ościeżnicę reg­u­lowaną. Opaski i ościeżnice wyko­nane są z litego drewna, nato­mi­ast skrzy­dła z płyty kanałowej okleinowane okleiną nat­u­ralną według życzenia Klienta. Do wyboru opaski proste, półokrągłe lub z listwą ozdobną. Każda z kon­strukcji może być wyko­nana jako bezprzyl­gowa, czyli płaszczyzna skrzy­dła zli­cow­ana jest z opaską.

Ole­jowanie i patynowanie drew­ni­anych drzwi wewnętrznych

Dopełnie­niem oferty mal­owanych drzwi są drzwi ole­jowane oraz patynowane. Ręczne wcieranie oleju przez­nac­zonego do drewna przekłada się na satys­fakcjonu­jący efekt koń­cowy. Dzięki takiemu rozwiąza­niu zysku­jemy piękne, este­ty­czne drzwi z widoczną struk­turą drewna.