Pro­du­cent drzwi i okien drew­ni­anych – kontakt

UWAGA: W związku z sytu­acją epi­demi­o­log­iczną w kraju, prosimy o zapoz­nanie się z godz­i­nami pracy naszego biura.
W trosce o Państwa i nasze zdrowie, prosimy aby w miarę możli­wości sko­rzys­tać z kon­taktu telefonicznego.

Jeżeli zain­tere­sowała Państwa nasza oferta i mają Państwo jakiekol­wiek pyta­nia z nią związane, chęt­nie na nie odpowiemy. Służymy również pro­fesjon­al­nym doradztwem w kwestii doboru opty­mal­nych produktów.

Jako pro­du­cent możemy zapewnić, iż decy­du­jąc się na zakup drew­ni­anych drzwi zewnętrznych, wewnętrznych lub okien z naszej oferty otrzy­mują Państwo pro­dukt o wyso­kich walo­rach este­ty­cznych i użytkowych. Staranna selekcja drewna rodz­imego i egzo­ty­cznego wyko­rzysty­wanego w pro­ce­sie pro­dukcji przekłada się na este­tykę pro­duk­tów, a wyko­rzys­tane tech­nolo­gie i kom­po­nenty na ich wysoko oce­ni­ane para­me­try techniczne.

W celu złoże­nia zamówienia lub otrzy­ma­nia dodatkowych infor­ma­cji, prosimy o kontakt.

Siedz­iba firmy:

ABA Wik­tor­czyk Sp. z o.o.
43211 Czarków, k. Pszczyny, ul. Boczna 5
POLSKA

tel. +48 32 448 45 12,
fax +48 32 448 47 68,
tel. kom.: 0 509 339 743

What­sApp: +48785032735
biuro@wiktorczyk.com.pl

Godziny otwar­cia

Poniedzi­ałek – Piątek: 7001700

Wiz­yta w siedz­i­bie firmy możliwa po wcześniejszym tele­fon­icznym ustal­e­niu ter­minu spotkania.

sob­ota – czynne tylko po wcześniejszym tele­fon­icznym ustal­e­niu spotkania

Jak dojechać? (mapka)

Dowóz Dostawa na całą Europę!

Zamówione u nas okna i drzwi drew­ni­ane wysyłamy w każdy zakątek Pol­ski. Koszty trans­portu uza­leżnione są od gabary­tów zamaw­ianego towaru. Zadz­woń i zapy­taj o szczegóły.

Dane firmy

NIP 6381597735
REGON 072799620
KRS NR 0000120003,
Sąd Rejonowy w Katow­icach, Wydział Gospo­dar­czy
kap­i­tał zakład­owy 600 000 pln

biuro@wiktorczyk.com.pl