Okna drewniane

Okna drew­ni­ane

Przed­staw­iamy ofertę solid­nych i este­ty­cznych okien drew­ni­anych o wyso­kich para­me­trach ener­gooszczęd­nych oraz anty­wła­man­iowych. Zaj­mu­jemy się pro­dukcją trady­cyjnych okien wzbo­ga­conych dodatkowymi zabez­pieczeni­ami oraz uwzględ­ni­a­jąc postęp tech­no­log­iczny. W pro­ce­sie pro­dukcji wyko­rzys­tu­jemy zarówno drewno rodz­ime (dąb, sosna), jak też egzo­ty­czne drewno meranti.

Okna niety­powe

Dopełnie­niem oferty trady­cyjnych okien dębowych, sos­nowych, mer­anti są okna niety­powe. Wykonu­jemy bowiem drew­ni­ane okna na zamówie­nie. Real­izu­jemy zamówienia na okna zabytkowe, okna obro­towe, niezwykle prak­ty­czne balkonowe okna prze­suwne pozwala­jące zaoszczędzić sporo przestrzeni. W ofer­cie dostępne także okna prze¬suwne góra/​dół typu sash pop­u­larne zwłaszcza w Anglii oraz cieszące się ros­ną­cym zain­tere­sowaniem wśród Klien­tów na tere­nie Polski.

Infor­ma­cje o cenach »

Zestaw­ie­nie para­metrów okien drewnianych

Elementy\Rodzaje 68 mm 78mm 90mm
Ener­gooszczęd­ność dobra wysoka wysoka
Współczyn­nik U 1,2 W/​m2K 1,0 W/​m2K 0,9 W/​m2K
Dźwiękochłon­ność 32 dB 32 dB 32 dB
Drewno Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone trójwarstwowo Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone czterowarstwowo Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone czterowarstwowo
Szyba szyba jed­noko­morowa Ug= 1,1 szyba dwuko­morowa Ug= 0,7 szyba ter­moizo­la­cyjna dwuko­morowa Ug= 0,5

Ceny okien

Wspólne para­me­try

  • Powierzch­nia lita
  • czterokrotne mal­owanie far­bami SIKKENS lub GORI wg ofer­owanej palety
  • ciepła ramka SGG SWISSPACER
  • pod­wójna uszczelka
  • oku­cia obwied­niowe G-​U z mikrouchyłem, pod­nośnikiem skrzy­dła i blokadą klamki
  • w oknach dwuskrzy­dłowych cen­tralna zasuwnica
  • osłonki na zawiasy
  • klamka HOPPE Secus­tic o pod­wyżs­zonym poziomie antywłamaniowości
  • szyna deszc­zowa oraz para­pecik przyszy­bowy z alu­minium mal­owanego proszkowo dostęp­nych w trzech kolorach (bez dopłat)
  • Listwa wykończeniowa STAN­DARD, SOFT-​LINE, RETRO