Okna aluminiowo-​drewniane

Pro­duku­jemy okna okrągłe i zaj­mu­jemy się renowacją okien drew­ni­anych. Dodatkowo w naszej ofer­cie zna­jdą Państwo również sze­roki wybór okien aluminiowo-​drewnianych.

Dzięki wyko­rzys­ta­niu alu­minium strona zewnętrzna okna jest wyjątkowo trwała i odporna na dzi­ałanie nieko­rzyst­nych warunków atmos­fer­ycznych. Tworzywo to stanowi także ide­alną ochronę dla drewna.

Okna aluminiowo-​drewniane mogą być wykońc­zone – od strony pomieszczeń – szla­chet­nymi gatunkami drewna, takimi jak np. mahoń, klon czy orzech (jeśli tylko dostępne są na naszym rynku). Dzięki temu dają doskon­ałą możli­wość ksz­tał­towa­nia wnętrza domu.

Specy­fikacja produktu

Warto wiedzieć, że okno drewniano-​aluminiowe składa się z dwóch ram – drew­ni­anej od wewnątrz i alu­min­iowej od zewnątrz. Dzięki wyko­rzys­ta­niu takiej kon­strukcji możliwe jest zas­tosowanie grubych i ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych, a co za tym idzie, polep­sze­nie właś­ci­wości akusty­cznych i przenikalności ciepła całego zestawu.

Ceny różnych wer­sji okien

Zobacz też: Wszys­tkie pro­file okienne