Nowość – okna aluminiowo-​drewniane

Nowość!

Alu­minium od strony zewnętrznej okna stanowi ele­ment niezniszczalny i odporny na warunki atmos­fer­yczne. Stanowi również ide­alną ochronę dla drewna. Dzięki temu od strony pomieszczeń można wyko­rzys­tać szla­chetne gatunki drewna jak klon czy orzech: piękna możli­wość ksz­tał­towa­nia wnętrza domu.

Okno drewniano-​aluminiowe składa się z dwóch ram – drew­ni­anej od wewnątrz i alu­min­iowej od zewnątrz. Taka kon­strukcja pozwala na stosowanie grubych i ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych a co za tym idzie polep­sza właś­ci­wości akusty­czne i przenikalność cieplną całego zestawu.

Ceny różnych wer­sji okien

Zobacz też: Wszys­tkie pro­file okienne

alu