Okna o nietypowych kształtach

Zmieni­a­jąca się moda oraz upodoba­nia Klien­tów spowodowały, że w architek­turze pojaw­iły się nowe formy sto­larki oki­en­nej oraz drzwiowej. Nowoczesna sto­larka oki­enna charak­teryzuje się pojaw­ian­iem najroz­mait­szych ksz­tałtów. Łukowe, półokrągłe, okrągłe, trape­zowe czy trójkątne – tylko od inwencji Klien­tów zależy wybór konkret­nego kształtu.

Trzeba jed­nak pamię­tać, że okna o tak ory­gi­nal­nym wyglądzie zazwyczaj są o co najm­niej 4060 pro­cent droższe niż stan­dar­d­owe. Tego rodzaju zamówie­nie najczęś­ciej wiąże się także z dłuższym okre­sem oczeki­wa­nia na jego realizację.

Zobacz też: Niety­powe rozwiązania