Okna zabytkowe

Okna zdo­bione mają zas­tosowanie głównie w obiek­tach zabytkowych, jed­nak klienci równie często zamaw­iają je do współcześnie budowanych sty­lowych domów oraz dworków.

Okna zabytkowe dostępne są we wszys­t­kich pro­dukowanych przez nas gruboś­ci­ach: 68 mm, w wer­sji ener­gooszczęd­nej 78 mm i w wer­sji pasy­wnej 90 mm. Wykonu­jemy również niety­powe pro­file na rynek bel­gi­jski i angielski.

Wer­sje pro­fili zabytkowych:

  • zabytkowy stan­dard,
  • pro­fil bel­gi­jski podcięcia:
  • bel­gi­jski listwa para­petowa prosta,
  • listwa para­petowa frezowana:

W przy­padku wykony­wa­nia nowych okien do obiek­tów zabytkowych, dokład­nie odt­warzamy ist­niejące ele­menty zdo­bień tak, aby nowoczesne okno wyglą­dem w pełni naw­iązy­wało do his­to­rycznego pier­wow­zoru. Okna zdo­bione dostępne są w wer­sji o trady­cyjnej grubości 68 mm oraz w wer­sji ener­gooszczęd­nej i pasywnej.

Zobacz też:

Głow­iczki i niety­powe zdobienia

W galerii obok zaprezen­towal­iśmy gotowe pro­jekty głow­iczek, pochodzą­cych ze strony naszego part­nera: glow​iczki​.pl.

Jeśli żadne z gotowych rozwiązań nie usatys­fakcjonuje naszych klien­tów, ofer­u­jemy również zapro­jek­towanie indy­wid­u­al­nego rzeźbienia.

Na zamówie­nie wykonu­jemy dowolne zdo­bi­enia, rzeźbę w drewnie, aby pod­kreślić indy­wid­u­alny charak­ter realizacji.

Zobacz więcej głow­iczek na glow​iczki​.pl

Pro­fil belgijski

Wykonu­jemy także rzadziej spo­tykane okna, pop­u­larne w innych kra­jach, takie jak *okna sash* lub okna o pro­fi­lach pop­u­larnych w Bel­gii lub Anglii.

Zobacz także: Szprosy w oknach drew­ni­anych
Okno - profil belgijski