Okna wole oko

Wole oko (lub inaczej bawole oko), to trady­cyjny lufcik w dachu, lub okno o jajowatym ksz­tał­cie, mon­towane w ścianie.

Wikipedia:

Wole oko (fr. oeil-​de-​boeuf) – małe, okrągłe lub owalne okienko, w górnej części kondy­gnacji, w szczy­cie budynku, nad drzwiami lub oknami, cza­sem we wnętrzu. Niekiedy w ozdob­nej ramie. Służyło do dodatkowego, cza­sem pośred­niego, oświ­etle­nia pomieszczeń. Później bardzo pop­u­larne było wykony­wanie lukarn w ksz­tał­cie wolego oka. Obec­nie nazwą tą określa się spec­jalną kon­strukcję okien umieszczanych w połaci dachu.

Ofer­u­jemy wole oka w dowol­nym wymi­arze i specy­ficznym ksz­tał­cie, real­izu­jemy każde niety­powe zamówienie.

Inne niety­powe kształty

Okno bawole oko w ścianie

Okno wole oko w połaci dachowej