Wole oko

Wole oko to specy­ficzny i niełatwy do wyko­na­nia typ lukarny. Jed­nak ze względu na swoje nieza­przeczalne pię­kno ma ono sporo zwolen­ników i entuz­jastów. Jego kon­strukcja wymaga stosowa­nia się do ściśle określonych zasad i norm, a także wyjątkowej dokład­ności. Wole oka poza swą funkcją użytkową, taką jak zapewnie­nie dodatkowego źródła oświ­etle­nia, pełnią również ważną rolę deko­ra­cyjną oraz znacząco wpły­wają na atrak­cyjność bryły całego projektu.

Ofer­u­jemy wole oka w dowol­nym wymi­arze i ksz­tał­cie. Real­izu­jemy każde niety­powe zamówienie.

Inne niety­powe kształty