Okna z drewna egzo­ty­cznego Mer­anti są oknami najczęś­ciej wybier­anymi przez producentów.

Ist­nieje kilka odmian tego drewna. Najpop­u­larniejsze – biała i czer­wona. Okna Mer­anti cechują się wysoką odpornoś­cią na wilgoć, małym praw­dopodobieńst­wem pęknięć oraz bardo dobrymi para­me­trami izo­la­cyjnymi i akustycznymi.

Zobacz też:

Okna drew­ni­ane

Okna drewniane