Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne

Spec­jal­izu­jemy się w pro­dukcji drew­ni­anych drzwi zewnętrznych z litego drewna kle­jonego warst­wowo. W ofer­cie dostępne są drzwi o grubości 68 mm i 78 mm.

Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne w standardzie

W stan­dar­d­owej wer­sji pro­duku­jemy zewnętrzne drzwi z drewna mer­anti, dębu amerykańskiego oraz z mod­rzewia. Jako doświad­c­zony pro­du­cent okien drew­ni­anych i drzwi wykonu­jemy również drzwi drew­ni­ane sos­nowe. Ist­nieje możli­wość wyko­na­nia drzwi z innego, dostęp­nego na rynku europe­jskim, drewna za dodatkową opłatą.

Ofer­owane przez nas drew­ni­ane drzwi zewnętrzne w stan­dar­d­owej wer­sji posi­adają dwie atestowane wkładki anty­wła­man­iowe klasy „C”. Wkładki te wyposażone są w dodatkowe zabez­pieczenia anty­wła­man­iowe, takie jak kołki har­towane, zabez­piecze­nie prze­ci­w­przewierce­niowe, zabez­pieczenia pierś­cie­niem przed wyr­waniem oraz ukręce­niem wkładki, a także zabez­pieczenia bloku­jące wkładkę w przy­padku próby wła­ma­nia poprzez włoże­nie innego klucza.

Wyposaże­nie dodatkowe

W wyposaże­niu dodatkowym posi­adamy duży wybór klamek, pochwytów do drzwi zewnętrznych oraz zamków, w tym między innymi zamek list­wowy charak­teryzu­jący się automaty­cznym wysuwaniem rygli przy zamknię­ciu drzwi.

Drzwi z przeszkleniami

Każde drew­ni­ane drzwi zewnętrzne możemy wykonać w wer­sji z pięknymi przeszk­le­ni­ami ze szkła orna­mentowego, refleksyjnego bądź witrażowego. Do dys­pozy­cji Klien­tów udostęp­ni­amy kat­a­log przykład­owych drew­ni­anych drzwi zewnętrznych z przeszk­le­ni­ami. Na życze­nie wykon­amy także przeszk­le­nia według pro­jektu Klienta. Dzięki tak rozbu­dowanej ofer­cie drzwi zewnętrznych każdy z pewnoś­cią zna­jdzie odpowied­nie rozwiązanie do swo­jego domu, mieszka­nia i biura.

Pod­sta­wowe parametry