Cen­nik zewnętrznych drzwi drewnianych

Mimo iż w wer­sji pod­sta­wowej sto­larka pro­dukowana przez ABA WIK­TOR­CZYK posi­ada bardzo bogate wyposaże­nie, z reguły Klienci dokonują wielu zmian i decy­dują o zakupie dodatkowych ele­men­tów, wpły­wa­ją­cych na cenę ostateczną.

Najis­tot­niejszymi ele­men­tami wpły­wa­ją­cymi na cenę ostate­czną są:

  • rodzaj drewna
  • dodatki anty­wła­man­iowe
  • rodzaje zamków
  • zas­tosowanie dodatków typu szkło orna­men­towe, witraże, rzeź­bi­enia itp.

Przykład­owe mod­ele drzwi

Cena dla Ciebie! Zapytaj!

Dane kontaktowe

ABA Wiktorczyk Sp. z o.o.
43-211 Czarków, ul. Boczna 5
tel. /fax +48 32 448 45 12
tel. kom.: 0 509 339 743
e-mail: biuro@wiktorczyk.com.pl
POLSKA

Dowóz Dostawa na całą Europę

Wycena

Wycenę najlepiej wykonać na pod­stawie Zestaw­ienia sto­larki z pro­jektu budowlanego lub doko­nanego we włas­nym zakre­sie pomiaru.

Wyślij pro­jekt do wyceny

Czas real­iza­cji

Każde zamówie­nie jest trak­towane indy­wid­u­al­nie, ter­min real­iza­cji jest każ­do­ra­zowo określany przy zamówieniu.