Wydarzenia (zajawki artykułów)

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - Czytaj całość

Mon­taż drew­ni­anych okien wymaga dużej pre­cyzji i doświad­czenia, dlat­ego najlepiej zle­cić go wyk­wal­i­fikowanym pra­cown­ikom. Będziemy mieć wtedy pewność, że wszys­tkie czyn­ności zostaną praw­idłowo wyko­nane. Nawet jeśli nie mon­tu­jemy okien samodziel­nie, warto wiedzieć, jakie prace wykony­wane są pod­czas insta­lacji okien, ponieważ wiedza ta może się przy­dać w przyszłości.

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - Czytaj całość

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Czytaj całość

Zarówno drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne muszą być odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników, trwałe, este­ty­czne oraz solidne. Najlep­szym mate­ri­ałem na drzwi jest drewno nat­u­ralne, które zapew­nia im najlep­sze para­me­try użytkowe. Rodzaj użytego do pro­dukcji drewna powinien być dopa­sowany do warunków, w jakich będą eksploa­towane oraz funkcji, jakie będą pełnić. Z tego powodu często inne gatunki drewna są stosowane do pro­dukcji drzwi zewnętrznych, a inne do drzwi wewnętrznych.

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Czytaj całość

Gdzie dobrze będą wyglądać drewniane drzwi w stylu retro? - Czytaj całość

Drzwi stanowią jeden z najważniejszych ele­men­tów wyposaże­nia każdego budynku – mieszka­nia, domu, biura. Rynek obfi­tuje w sze­roki wach­larz rozwiązań, różnią­cych się zarówno pod wzglę­dem funkcjon­al­ności i para­metrów tech­nicznych, jak i este­tyki. Na fali sen­ty­mentu za min­ionymi dekadami, dużą pop­u­larnoś­cią zaczy­nają cieszyć się drzwi w este­tyce retro. Gdzie się one sprawdzą?

Gdzie dobrze będą wyglądać drewniane drzwi w stylu retro? - Czytaj całość

Charakterystyka drewnianych drzwi zewnętrznych - Czytaj całość

Drewno jest surow­cem wyjątkowym i często wyko­rzysty­wanym w budown­ictwie. Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne to dziś nie tylko ele­ment deko­ra­cyjny, ale i trwała kon­strukcja o bardzo dobrych para­me­trach cieplnych. W poniższym wpisie wyjaś­ni­amy, czym wyróż­ni­ają się drew­ni­ane drzwi wejś­ciowe i dlaczego warto rozważyć ich zakup.

Charakterystyka drewnianych drzwi zewnętrznych - Czytaj całość

Paginacja