Drzwi zewnętrzne drewniane

Jedną ze spec­jal­ności firmy ABA Wik­tor­czyk jest wykon­aw­stwo drzwi zewnętrznych drew­ni­anych. W pro­ce­sie pro­dukcji drzwi zewnętrznych korzys­tamy wyłącznie z ele­men­tów drewna litego kle­jonego warst­wowo. W stan­dar­d­owej ofer­cie posi­adamy drzwi w dwóch gruboś­ci­ach: 68 mm z kan­tówką kle­joną z trzech warstw oraz 78 mm z kan­tówką kle­joną wielowarst­wowo. Nasi Klienci mogą wybierać spośród różnych gatunków drewna: egzo­ty­cznego mer­anti, dębowego, mod­rzewiowego oraz sosnowego.

Zalety zewnętrznych drzwi drewnianych

Drzwi zewnętrzne drew­ni­ane to świetna opcja dla osób, które cenią sobie ele­gancki wygląd i wysoką jakość. Tego typu sto­larka drzwiowa ma wiele zalet, które przekonują nas do jej wyboru.

Przede wszys­tkim drzwi zewnętrzne drew­ni­ane są bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia mechan­iczne oraz na trudne warunki atmos­fer­yczne. Drewno jest mate­ri­ałem nat­u­ral­nym, który jed­nak jest bardziej wytrzy­mały niż inne wyko­rzysty­wane do tworzenia drzwi zewnętrznych mate­ri­ały, np. tworzywa sztuczne. Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne są też w stanie doskonale izolować dźwięk i ciepło. Dzięki temu można zapewnić sobie spokój i pry­wat­ność w domu oraz zmniejszyć koszty ogrze­wa­nia. Bardzo ważnym atutem drew­ni­anej sto­larki zewnętrznej jest też jej pon­ad­cza­sowy design. Takie drzwi wyróż­ni­ają się pięknym wyglą­dem i ciepłym kolorem, co nadaje każdemu domowi sty­lowego charak­teru. Warto również zaz­naczyć, że drzwi zewnętrzne drew­ni­ane są łatwe w kon­serwacji i naprawie. W razie potrzeby bez więk­szych prob­lemów można je poma­lować lub odnowić w inny sposób.

Zabez­pieczenia i wyposaże­nie dodatkowe

Obec­nie dostęp­nych jest wiele rodza­jów drzwi zewnętrznych, które są wykony­wane z różnych mate­ri­ałów. Jed­nak od lat jed­nymi z najchęt­niej wybier­anych przez klien­tów są zewnętrzne drzwi drew­ni­ane. Bardzo ważną funkcją drzwi zewnętrznych jest zapewnie­nie domown­ikom należytego bez­pieczeństwa. Drzwi zewnętrzne powinny zabez­pieczyć dom nie tylko przed włamywaczami, ale również przed negaty­wnymi czyn­nikami atmos­fer­ycznymi. W tym celu drew­ni­ane drzwi zewnętrzne muszą mieć sta­bilną i mocną konstrukcję.

Warto też zas­tosować odpowied­nie zabez­pieczenia w postaci zamków. Ofer­owane przez nas drew­ni­ane drzwi zewnętrzne w wer­sji stan­dar­d­owej posi­adają atestowaną wkładkę anty­wła­man­iową klasy „C”, wyposażoną w dodatkowe ele­menty, takie jak kołki har­towane, zabez­piecze­nie prze­ci­w­przewierce­niowe, zabez­pieczenia pierś­cie­niem przed wyr­waniem oraz ukręce­niem wkładki, a także zabez­pieczenia bloku­jące wkładkę w przy­padku próby wła­ma­nia poprzez włoże­nie innego klucza.

Mon­taż przeszkleń

Każde drzwi zewnętrzne możemy wykonać w wer­sji z pięknymi przeszk­le­ni­ami ze szkła orna­men­towego, refleksyjnego, piaskowanego bądź witrażowego. Do dys­pozy­cji Klien­tów udostęp­ni­amy kat­a­log przykład­owych drew­ni­anych drzwi zewnętrznych przeszk­lonych. Na życze­nie wykonu­jemy także przeszk­le­nia według pro­jektu Klienta.

Pod­sta­wowe parametry

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Mamy nadzieję, że nasza oferta drzwi zewnętrznych przy­padła Państwu do gustu. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszym kat­a­lo­giem. Jeśli potrze­bują Państwo pomocy w wyborze najod­powied­niejszych dni do swo­jego domu, mieszka­nia czy biura, serdecznie zapraszamy do kontaktu.