Drzwi zewnętrzne drewniane

Jedną ze spec­jal­ności firmy ABA Wik­tor­czyk jest wykon­aw­stwo drzwi zewnętrznych drew­ni­anych. W pro­ce­sie pro­dukcji drzwi zewnętrznych korzys­tamy wyłącznie z ele­men­tów drewna litego kle­jonego warst­wowo. W stan­dar­d­owej ofer­cie posi­adamy drzwi w dwóch gruboś­ci­ach: 68 mm z kan­tówką kle­joną z trzech warstw oraz 78 mm z kan­tówką kle­joną wielowarst­wowo. Nasi Klienci mogą wybierać spośród różnych gatunków drewna: egzo­ty­cznego mer­anti, dębowego, mod­rzewiowego oraz sosnowego.

Zabez­pieczenia i wyposaże­nie dodatkowe

Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne w wer­sji stan­dar­d­owej posi­adają atestowaną wkładkę anty­wła­man­iową klasy „C”, wyposażoną w dodatkowe ele­menty, takie jak kołki har­towane, zabez­piecze­nie prze­ci­w­przewierce­niowe, zabez­pieczenia pierś­cie­niem przed wyr­waniem oraz ukręce­niem wkładki, a także zabez­pieczenia bloku­jące wkładkę w przy­padku próby wła­ma­nia poprzez włoże­nie innego klucza.

Mon­taż przeszkleń

Każde drzwi zewnętrzne możemy wykonać w wer­sji z pięknymi przeszk­le­ni­ami ze szkła orna­men­towego, refleksyjnego, piaskowanego bądź witrażowego. Do dys­pozy­cji Klien­tów udostęp­ni­amy kat­a­log przykład­owych drew­ni­anych drzwi zewnętrznych przeszk­lonych. Na życze­nie wykonu­jemy także przeszk­le­nia według pro­jektu Klienta.

Pod­sta­wowe parametry

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Mamy nadzieję, że nasza oferta drzwi zewnętrznych przy­padła Państwu do gustu. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszym kat­a­lo­giem. Jeśli potrze­bują Państwo pomocy w wyborze najod­powied­niejszych dni do swo­jego domu, mieszka­nia czy biura, serdecznie zapraszamy do kontaktu.