Drzwi z drewna litego

Do pro­dukcji [drew­ni­anych drzwi zewnętrznych](//www.wiktorczyk.com.pl/pl/okna-drewniane-drzwi/26/drzwi-zewnetrzne „drew­ni­anych drzwi zewnętrznych”) wyko­rzys­tu­jemy wyłącznie ele­menty litego drewna, kle­jonego warst­wowo. Kasetony drzwiowe nato­mi­ast wykony­wane są z płyt wielowarst­wowych. Współczyn­nik przenika­nia ciepła takiego ele­mentu w stan­dard­zie wynosi 1,16 W/​m2k.

Drzwi z drewna litego wykonu­jemy w grubości 68 mm i 78 mm. W drzwiach o grubości 68 mm kan­tówka kle­jona jest z trzech warstw, nato­mi­ast w drzwiach zewnętrznych o grubości 78 mm kan­tówka kle­jona jest z czterech warstw lameli.

Zalety drzwi z litego drewna

Drzwi z litego drewna to pop­u­larne rozwiązanie wśród klien­tów, którzy poszukują ele­ganck­iego sposobu wykończenia swo­jego domu lub np. prowad­zonego lokalu usłu­gowego. Jedną z najwięk­szych zalet tego typu drzwi ekskluzy­wnych jest ich trwałość i wysoka jakość wyko­na­nia. Lite drewno jest mate­ri­ałem nat­u­ral­nym, co oznacza, że wyko­nane z niego drzwi są bardziej odporne na uszkodzenia mechan­iczne oraz zmi­any tem­per­atury niż drzwi wyko­nane z innych mate­ri­ałów lub z płyt drewnopochodnych.

Drzwi z litego drewna pon­adto charak­teryzują się doskon­ałą izo­lacją ter­miczną i akusty­czną. Dzięki temu chronią przed stratami ciepła w pomieszcze­niu oraz zapew­ni­ają prze­by­wa­ją­cym wewnątrz osobom ciszę i pełen kom­fort. Dodatkowo, drewno pochła­nia wilgoć, co wpływa pozy­ty­wnie na jakość powi­etrza w pomieszczeniach.

W wer­sji stan­dar­d­owej pro­ponu­jemy Państwu wyko­nanie drzwi w drewnie mer­anti, sos­nowym i mod­rzewiowym. Pozostałe gatunki dostępne są na zapytanie.