Okna drew­ni­ane

Przed­staw­iamy ofertę solid­nych i este­ty­cznych okien drew­ni­anych o wyso­kich para­me­trach ener­gooszczęd­nych oraz anty­wła­man­iowych. Zaj­mu­jemy się pro­dukcją trady­cyjnych okien drew­ni­anych wzbo­ga­conych dodatkowymi zabez­pieczeni­ami. Uwzględ­ni­amy postęp tech­no­log­iczny i zmieni­a­jące się upodoba­nia Klien­tów, dlat­ego w pro­ce­sie pro­dukcji wyko­rzys­tu­jemy zarówno drewno rodz­ime (sosna, dąb europe­jski, świerk, mod­rzew), jak też egzo­ty­czne drewno mer­anti oraz dąb amerykański. Wykonu­jemy okna aluminiowo-​drewniane i okna zabytkowe styl­i­zowane na daną epokę. Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoz­na­nia się z poszczegól­nymi rodza­jami okien drew­ni­anych dostęp­nych w naszej ofercie.

Okna niety­powe

Oprócz pro­dukcji okien o typowych ksz­tał­tach zaj­mu­jemy się również wykon­aw­st­wem wszelkiego rodzaju okien na zamówie­nie. W naszej ofer­cie okien niety­powych zna­jdą Państwo zarówno okna o osobli­wych ksz­tał­tach, takie jak okna okrągłe, trójkątne czy łukowe, jak też okna otwier­ane w sposób niekon­wencjon­alny: okna balkonowe prze­suwne, uchylno-​przesuwne, har­monijkowe, obro­towe, otwier­ane na zewnątrz, a także typu sash.

Okna ze szprosami

Dostępne w naszej ofer­cie [okna ze szprosami](//www.wiktorczyk.com.pl/pl/okna-drewniane-drzwi/110/szprosy-konstrukcyjne „okna ze szprosami”) doskonale prezen­tują się zarówno w zabytkowych obiek­tach, jak też w budynkach o nowoczes­nej bryle. Ofer­owane rozwiąza­nia cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród osób cenią­cych sobie wysoką este­tykę. Nasi Klienci mają do wyboru okna ze szprosami:

• kon­struk­cyjnymi,
• wewnątrzszy­bowymi,
• wiedeńskimi,
• nakładanymi.

Okna ener­gooszczędne

Chcąc zapewnić Państwu maksy­malny kom­fort użytkowa­nia naszych okien drew­ni­anych, w trak­cie pro­dukcji wyko­rzys­tu­jemy najwyższej jakości izo­lację ter­miczną i akusty­czną. Wyko­rzys­tanie szyb ter­moizo­la­cyjnych, ciepłej ramki SGG SWIS­SPACER, drewna kle­jonego warst­wowo, odpowied­nio zapro­jek­towanych uszczelek oraz praw­idłowego mon­tażu zapew­nia należyte odi­zolowanie pomieszczenia od hałasów dob­ie­ga­ją­cych z zewnątrz oraz ener­gooszczęd­ność. Osobom poszuku­ją­cym rozwiąza­nia gwaran­tu­jącego wyjątkowo niskie przenikanie ciepła pole­camy okna ener­gooszczędne z ramą o grubości 78 lub 92 mm.

Infor­ma­cje o cenach »

Zestaw­ie­nie para­metrów okien drewnianych

Elementy\Rodzaje 68 mm 78mm 92mm
Ener­gooszczęd­ność dobra wysoka wysoka
Dźwiękochłon­ność 32 dB 32 dB 32 dB
Drewno Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone trójwarstwowo Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone czterowarstwowo Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone czterowarstwowo
Szyba szyba jed­noko­morowa Ug= 1,1 szyba dwuko­morowa Ug= 0,6 szyba ter­moizo­la­cyjna dwuko­morowa Ug= 0,5

Ceny okien

Wspólne para­me­try

 • Powierzch­nia lita
 • czterokrotne mal­owanie far­bami SIKKENS lub GORI wg ofer­owanej palety
 • ciepła ramka SGG SWISSPACER
 • pod­wójna uszczelka
 • oku­cia obwied­niowe G-​U z mikrouchyłem, pod­nośnikiem skrzy­dła i blokadą klamki
 • w oknach dwuskrzy­dłowych
  cen­tralna zasuwnica
 • osłonki na zawiasy
 • klamka HOPPE Secus­tic o
  pod­wyżs­zonym poziomie antywłamaniowości
 • szyna deszc­zowa oraz para­pecik przyszy­bowy z alu­minium mal­owanego proszkowo dostęp­nych w trzech kolorach (bez dopłat)
 • Listwa wykończeniowa STAN­DARD lub RETRO