Prze­suwne drzwi i okna balkonowe

Prze­suwne drzwi balkonowe to rozwiązanie, które zapewni doskon­ałe doświ­etle­nie zarówno niewielkim, jak i dużym pomieszczeniom. W ofer­cie ABA Wik­tor­czyk zna­j­duje się kilka rodza­jów drew­ni­anych drzwi balkonowych – zapraszamy do zapoz­na­nia się z ich krótkimi charak­terystykami. Zachę­camy również do zaz­na­jomienia się z naszą ofertą drzwi har­monijkowych.

okno przesuwneFot. Okno prze­suwne HS (Hebe Schiebe)

Dlaczego warto wybrać prze­suwne okna balkonowe?

Prze­suwne okna balkonowe mają wiele zalet, które spraw­iają, że obec­nie są najchęt­niej wybier­anym przez klien­tów rodza­jem okien balkonowych. Najważniejszą ich zaletą jest to, że dzięki temu, iż poruszają się wzdłuż ściany balkonowej, nie zaj­mują dużo miejsca w pomieszcze­niu lub na balkonie. Sporym atutem takiego rozwiąza­nia jest też łat­wość użytkowa­nia. Otwieranie i zamykanie balkonowych okien prze­suwnych wymaga min­i­mal­nego wysiłku. Kole­jną zaletą wyboru tego typu okien balkonowych jest ich este­tyka, która ma duży wpływ nie tylko na wygląd fasady budynku, ale też na aranżację wnętrza. Duże przeszk­le­nia pozwalają też dostar­czyć do wnętrza dużo światła dziennego.

Drzwi balkonowe prze­suwne na niskim progu

Drzwi balkonowe prze­suwne na niskim progu typu Hebe Schiebe wyposażone są w progi, których wysokość nie przekracza 20 mm. Drzwi tego typu otwier­ają się zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz.

Najwięk­szą zaletą prze­suwnych drzwi balkonowych na niskim progu jest ich łat­wość otwiera­nia i zamyka­nia. Zas­tosowanie niskiego progu zapew­nia płyn­niejsze prze­jś­cie między domem a ogro­dem czy balkonem, a tym samym zwięk­sze­nie walorów este­ty­cznych pomieszczenia. Niski próg jest łatwiejszy do poko­na­nia dla małych dzieci i osób starszych. Nowoczesne prze­suwne drzwi balkonowe na niskim progu doskonale się sprawdzają nie tylko w min­i­mal­isty­cznym stylu wykończenia wnętrz, ale także w sty­lach bardziej trady­cyjnych i rustykalnych. Drzwi balkonowe prze­suwne na niskim progu odz­naczają się też dużą funkcjon­al­noś­cią. Ich kon­strukcja pozwala na swo­bodne prze­chodze­nie przez próg bez żad­nych przeszkód, co ułatwia codzi­enne korzys­tanie z balkonu. Pon­adto, drzwi te doskonale izolują od hałasu i utraty ciepła, co wpływa na oszczęd­ność energii. Zimą należy jed­nak pamię­tać o reg­u­larnym odśnieża­niu tarasu, gdyż nad­miar śniegu w pobliżu progu może prowadzić do jego przemarzania.

drzwi balkonowe 3

Drzwi balkonowe uchylno-​przesuwne

Drzwi balkonowe uchylno-​przesuwne, tak zwane PSK, są rozwiązaniem zapew­ni­a­ją­cym wysoką funkcjon­al­ność i wygodę. W naszej fir­mie zamówisz ich dwu-​, trzy– oraz czteroskrzy­dłową wersję.

Najważniejszą zaletą drzwi uchylno-​przesuwnych jest fakt, że żadne ze skrzy­deł nie jest otwier­ane do wewnątrz, dzięki czemu nie zabiera ani cen­tymetra przestrzeni mieszkalnej. Możli­wość uchyle­nia skrzy­dła pozwala na skuteczne wietrze­nie pomieszczenia. Warto dodać, że drzwi PSK dobrze kom­ponują się z innymi ele­men­tami i akce­so­ri­ami zna­j­du­ją­cymi się w pomieszcze­niu, nie zaburza­jąc spójności wys­troju wnętrza.

Cena drzwi balkonowych przesuwnych

Cena drzwi balkonowych zależy od ich rodzaju, liczby skrzy­deł oraz zas­tosowanego gatunku drewna. Firma ABA Wik­tor­czyk każde zlece­nie wyce­nia indy­wid­u­al­nie – jeśli jesteś zain­tere­sowany naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zobacz też:

Kat­a­log drzwi wewnętrznych

Każde drzwi w kat­a­logu wykonu­jemy także w wer­sji przesuwnej.