Izo­lacja ter­miczna okien

Odpowied­nią izo­lację ter­miczną uzysku­jemy dzięki takim tech­nolo­giom jak:

  • zas­tosowanie drewna kle­jonego warstwowo,
  • szyby zespolone,
  • odpowied­nio zapro­jek­towane uszczelki,
  • odpowiedni mon­taż.

Izo­la­cyjność okna, współczyn­nik U okna

Co właś­ci­wie oznacza ten współczyn­nik U?

Jest to współczyn­nik przenika­nia ciepła przez ele­ment kon­struk­cyjny (np. ściana, okno, itp). Charak­teryzuje on wielkość strat ciepła (1W), z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz na powierzchni 1m² przy różnicy tem­per­atur 1°C (1 K). Mate­ri­ały prze­wodzące jak np. met­ale mają mniej korzystną wartość tego współczyn­nika w porów­na­niu do mate­ri­ałów izo­la­cyjnych np. sty­ropi­anu, wełny min­er­al­nej czy szyby zespolonej, które to mate­ri­ały mają niższą wartość U, czyli lep­iej izolują. Straty ciepła w takich pomieszczeni­ach są zatem mniejsze.

Jed­nos­tką współczyn­nika przenikalności cieplnej U jest W/(m²K).

Współczyn­nik przenika­nia ciepła to bardzo ważny para­metr prze­gród budowlanych – na jego pod­stawie można określić straty cieplne dla danej prze­grody. Wartość współczyn­nika zależy od rodzaju i grubości mate­ri­ału, z którego wyko­nane są ściany, okna, ale także od charak­teru przegrody.

Współczyn­nik przenika­nia ciepła dla prze­grody oblicza się, uwzględ­ni­a­jąc współczyn­nik oporu cieplnego prze­grody oraz poprawki na nieszczel­ności izo­lacji i mostki ter­miczne.

Obliczenia zaczyna się od wyz­naczenia współczyn­nika oporu cieplnego R prze­grody. Na jego pod­stawie wyz­nacza się obliczeniowy współczyn­nik przenika­nia ciepła, który należy następ­nie sko­ry­gować ze względu na rodzaj przegrody.

Oblicze­nie współczyn­nika oporu cieplnego

Wyz­naczamy współczyn­nik dla każdej warstwy, korzys­ta­jąc ze wzoru:

R=d/λ
d – grubość warstwy podawana w m;
λ – współczyn­nik prze­wod­ności cieplnej w W/(mK)

Opór całkow­ity R:
R=Rp+Rse+Rsi

Oblicze­nie współczyn­nika przenika­nia ciepła

Wartość współczyn­nika przenika­nia ciepła (oznaczanego dawniej jako k, obec­nie jako U) obliczamy ze wzoru:
U=1/R [W/m2*K]

Krótko rzecz ujmu­jąc: – Im współczyn­nik U jest niższy, tym mniejsza jest utrata ciepła – Im mniejszy jest współczyn­nik U, tym lep­sza jest izo­lacja – Im lep­sza jakość okien (czyli współczyn­nik U dla całego okna), tym mniejsze są koszty ogrzewania

*Uwaga: Współczyn­niki U nie są sobie równe!

Okna drew­ni­ane doty­chczas zawsze oznaczano za pomocą współczyn­nika U oszk­le­nia (Ug). Nie wystar­czy jed­nak najlep­sza szyba, jeżeli rama lub połącze­nie ze ścianą jest wadliwe. To oznacze­nie niek­tórych pro­du­cen­tów jest niewłaś­ciwe i celowe wprowadzanie w błąd klienta.

Współczyn­niki, które powinni podawać pro­du­cenci okien, defini­uje norma oki­enna PN-​EN 14351.

W celu określe­nia współczyn­nika U dla poszczegól­nych ele­men­tów okna sto­suje się określe­nia jak poniżej: – współczyn­nik Ug (od słowa glass, szkło) doty­czy tylko szyby, – współczyn­nik Uf ( od słowa frame, rama) – doty­czy samych ram, sto­sunkowo rzadko lub wcale nie podawany do wiado­mości klienta, – współczyn­nik przenika­nia ciepła całkow­ity, oznaczany jako Uw (od słowa win­dow, okno), to współczyn­nik przenika­nia ciepła dla całego okna.

termowizja

A zatem Pro­du­cenci okien z zgod­nie z normą zobow­iązani są poin­for­mować klienta o wartości współczyn­nika przenikalności cieplnej Uw, który obliczany jest dla całego okna. Jego wartość kalku­lowana jest dla każdego okna indywidualnie.

Współczyn­nik przenika­nia ciepła okna Uw W/(m2K), dla stan­dar­d­owych okien z szy­bami zespolonymi zaleca się określać zgod­nie z metodyką przy­toc­zoną w normie, wg wzoru:

Współczynnik U

gdzie:
Ag – pole powierzchni oszk­lonej [m2],
Af – pole powierzchni ramy [m2],
lg – obwód oszk­le­nia [m],
Ug – współczyn­nik przenika­nia ciepła oszk­le­nia (szyby zespolonej) [W/(m2K)],
Uf – współczyn­nik przenika­nia ciepła ramy oki­en­nej [W/(m2K)],
Ψg – lin­iowy współczyn­nik przenika­nia ciepła na obrzeżu oszk­le­nia [W/(mK)]

Na co kon­sument powinien zwró­cić uwagę przy współczyn­niku U, porównu­jąc oferty okien?

  1. Każde okno posi­ada, zależnie od swo­jej wielkości i jakości wyko­na­nia, własny współczyn­nik przenika­nia ciepła (współczyn­nik Uw). 10 okien = 10 różnych współczyn­ników przenikalności cieplnej, tak się też może zdarzyć.
  2. Im okno jest więk­sze, tym lep­szy jest jego współczyn­nik Uw i odwrot­nie. Wynika to z faktu, że szkło i rama mają różné wartości współczyn­nika przenikalności cieplnej U, innymi słowy więcej szyby = cieple­jsze okno, ale nie odwrot­nie. Wniosek jest taki, że bardzo ważny jest odpowiedni wybór szyby.
  3. Według normy maksy­malna wartość współczyn­nika U dla okien w elewacji to 1,8 W/(m²·K) – dla strefy kli­maty­cznej I, IIIII, oraz 1,7 W/(m²·K) – dla strefy IV i V. Nowoczesne okna są jed­nak cieple­jsze i mają zde­cy­dowanie niższą, czyli lep­szą wartość współczyn­nika U. Okna mon­towane w domach ener­gooszczęd­nych powinny mieć współczyn­nik U nie więk­szy niż 1,3 W/(m²·K), ale nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli będą one jeszcze cieple­jsze. Okna pasy­wne charak­teryzują się współczyn­nikiem U nie więk­szym niż 0,8 W/(m²·K).
  4. Od sty­cz­nia 2009 roku w Polsce obow­iązuje nowe Prawo Ener­gety­czne budynków. W przy­padku nowo pow­sta­ją­cych budynków pro­jek­tant lub architekt jest zoblig­owany przed­stawić fir­mie ofer­u­jącej okna wartość współczyn­nika Uw dla każdego zamaw­ianego okna. Tylko on bowiem oblicza współczyn­nik całkowitego zuży­cia energii pow­sta­jącego budynku oraz określa mate­ri­ały i sposób wyko­na­nia prac, dzięki którym budynek będzie posi­adał podaną w pro­jek­cie klasę ener­gochłon­ności, klasę ener­gety­czną budynku lub mieszka­nia. Warto się tego doma­gać od devel­op­erów, projektantów.
  5. Firmy sprzeda­jące okna mają obow­iązek znakowa­nia okien z podaniem współczyn­nika przenikalności cieplnej dla każdego zamaw­ianego okna
  6. Bardzo ważny jest mon­taż ciepły zgodny z wymogami normy, aby wyko­rzys­tać w 100 % możli­wości ter­moizo­la­cyjne nowoczes­nego okna.

Okna ener­gooszczędne