Wole oko

Wole oko to specy­ficzny rodzaj okna dachowego. Jego rolą jest nie tylko zapewnie­nie dodatkowego źródła światła na pod­daszu, ale również uroz­maice­nie kon­strukcji dachu, a w szer­szej skali – całego budynku. Przy­go­towanie wolego oka nie jest proste, gdyż wymaga od wykon­awcy dobra­nia odpowied­nich propozy­cji, zna­jo­mości zasad kon­struk­cyjnych dachu oraz wysok­iej pre­cyzji, jak również dopa­sowa­nia odpowied­niego pokrycia dachowego. Koń­cowy efekt należy­cie przeprowad­zonych prac prezen­tuje się jed­nak bardzo efek­townie, dlat­ego w ostat­nich lat­ach wole oko cieszy się coraz więk­szą popularnością.

Firma ABA Wik­tor­czyk ofer­uje wyko­nanie wolego oka o dowol­nym wymi­arze i ksz­tał­cie, według pro­jektu włas­nego lub dostar­c­zonego przez Klienta. Serdecznie zapraszamy do kon­taktu w celu ustal­e­nia szczegółów zamówienia.

Inne niety­powe kształty