Drzwi drew­ni­ane wewnętrzne

Firma ABA Wik­tor­czyk zaj­muje się pro­dukcją nowoczes­nych drzwi drew­ni­anych wewnętrznych. W naszej ofer­cie dostępne są zarówno drzwi wewnętrzne bezprzyl­gowe, jak i drzwi przyl­gowe oraz prze­suwne. Do wyboru mamy wiele mod­eli: od klasy­cznych drzwi po styl retro i nowoczesny. Ele­mentem wyróż­ni­a­ją­cym nasze drzwi drew­ni­ane wewnętrzne na tle konkurencji jest ich budowa – zarówno skrzy­dła, ościeżnice, jak i opaski wyko­nane są z litego drewna.

Wysokie walory este­ty­czne, trwałość i pon­ad­prze­ciętna jakość oraz ogromny wybór spraw­iają, że drew­ni­ane drzwi wewnętrzne z naszej oferty cieszą się niesłab­ną­cym zain­tere­sowaniem wśród Klien­tów cenią­cych sobie ele­gancję, funkcjon­al­ność i trwałość.

Pro­duku­jemy drzwi wewnętrzne z drewna litego. Pro­ponu­jemy drzwi ekskluzy­wne, także niety­powe, które są wykony­wane na wymiar. Każdy pro­jekt drzwi dostępny w naszym kat­a­logu może być dowol­nie zmody­fikowany wedle uzna­nia klienta.

Do pro­dukcji drew­ni­anych drzwi wewnętrznych wyko­rzys­tu­jemy różné gatunki drewna najwyższej jakości, m.in. jest to dąb, mer­anti, sosna lub modrzew.

Zalety drzwi wewnętrznych drewnianych

Drzwi wewnętrzne drew­ni­ane to świetny wybór dla wszys­t­kich, którzy cenią sobie este­tykę oraz funkcjon­al­ność. Tego typu wewnętrzna sto­larka drzwiowa gwaran­tuje wysoką este­tykę aranżacji wnętrz. Drewno jest nat­u­ral­nym mate­ri­ałem, który zawsze dodaje każdemu pomieszcze­niu ciepła i ele­gancji. Drzwi wewnętrzne drew­ni­ane mogą mieć różné wzory, które ide­al­nie wpa­sują się w zas­tosowany styl aranżacji wnętrza. Drew­ni­ane drzwi wewnętrzne charak­teryzują się też długą trwałoś­cią. Drewno to mate­riał o wysok­iej wytrzy­małości, który nie ulega szy­bkiemu zuży­ciu. Drzwi wewnętrzne drew­ni­ane mogą służyć przez wiele lat. Drzwi z naszej oferty są odpowied­nio zabez­piec­zone przed wilgo­cią, dzięki czemu będą mogły być zas­tosowane w każdym pomieszcze­niu, także w łazience czy w kuchni. Drzwi drew­ni­ane zapew­ni­ają też dobrą izo­lację akusty­czną. Dla wielu osób istotną zaletą wewnętrznych drzwi drew­ni­anych jest też możli­wość ich per­son­al­iza­cji. Drzwi wewnętrzne z drewna można zamówić na wymiar oraz w dowol­nym kolorze i wzorze.

Wewnętrzne drzwi ramowo-​płycinowe

W ofer­cie dostępne są drew­ni­ane drzwi przyl­gowe z ościeżnicą reg­u­lowaną, pozwala­jącą na bezprob­le­mowe dopa­sowanie do grubości muru. Powierzch­nia mal­owana jest wysok­iej jakości far­bami wod­nymi, dodatkowo wzmoc­niona lakierem poli­ure­tanowym, odpornym na uszkodzenia mechan­iczne. W drzwiach ramowo-​płycinowych zas­tosowano zamki Met­alplast rozstaw 72.

Wewnętrzne drzwi płytowe

Naszym Klien­tom możemy zaofer­ować również płaskie drzwi wewnętrzne przyl­gowe z ościeżnicą reg­u­lowaną. Opaski i ościeżnice wyko­nane są z litego drewna, nato­mi­ast skrzy­dła z płyty kanałowej okleinowane są okleiną nat­u­ralną według życzenia Klienta. Do wyboru opaski proste, półokrągłe lub z listwą ozdobną. Każda z kon­strukcji może być wyko­nana jako bezprzyl­gowa, w której płaszczyzna skrzy­dła zli­cow­ana jest z opaską.

Drzwi dębowe wewnętrzne

Drzwi dębowe wewnętrzne przez­nac­zone są przede wszys­tkim dla osób, które szukają trwałych, ele­ganc­kich i co najważniejsze funkcjon­al­nych rozwiązań aranża­cyjnych. Zaj­mu­jemy się pro­dukcją drzwi drew­ni­anych na wymiar, co oznacza, że chęt­nie wypro­duku­jemy drzwi dębowe wewnętrzne, które odpowiadać będą Państwa indy­wid­u­al­nym oczekiwaniom.

Drzwi wewnętrzne sosnowe

Jed­nymi z najczęś­ciej wykony­wanych przez nas drzwi są również drzwi wewnętrzne sos­nowe. Pole­camy je w szczegól­ności osobom prefer­u­ją­cym pomieszczenia urząd­zone w stylu skan­dy­nawskim bądź indus­tri­al­nym – drzwi bezbar­wne z drewna litego sos­nowego będą ich prawdziwą ozdobą. Jeśli prefer­u­jesz inną aranżację wnętrza, bez obaw – jesteśmy w stanie wykonać drzwi wewnętrzne pasu­jące do każdego, nawet najbardziej unikalnego mieszka­nia czy biura.

Ole­jowanie i patynowanie drew­ni­anych drzwi wewnętrznych

Dopełnie­niem oferty drzwi mal­owanych są drzwi ole­jowane oraz patynowane. Ręczne wcieranie oleju przez­nac­zonego do drewna przekłada się na satys­fakcjonu­jący efekt koń­cowy. Dzięki takiemu rozwiąza­niu zysku­jemy piękne, este­ty­czne drzwi z widoczną struk­turą drewna.

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoz­na­nia się z ofertą drzwi zewnętrznych firmy ABA Wik­tor­czyk. W razie jakichkol­wiek pytań zachę­camy do kontaktu.