Stan­dar­d­owo wykonu­jemy drew­ni­ane drzwi zewnętrzne dostępne w naszym kat­a­logu. Do pro­dukcji najczęś­ciej uży­wamy egzo­ty­cznego drewna Mer­anti, sosny oraz modrzewiu.

Ist­nieje jed­nak możli­wość wyko­na­nia drzwi zewnętrznych na zamówie­nie. Dos­tosowu­jemy się do potrzeb naszych klien­tów i real­izu­jemy wspól­nie wybrane pro­jektu. Każdy model drew­ni­anych drzwi z naszego kat­a­logu można dowol­nie zmody­fikować. Kolor drzwi zewnętrznych na zamówie­nie jesteśmy w stanie dowol­nie zmienić wybier­a­jąc lakier z naszej palety.

Paleta kolorów

W zależności od potrzeb klienta drzwi zewnętrzne możemy wypro­dukować z różnego rodzaju drewna dostęp­nego na rynku europe­jskim. Każde stan­dar­d­owe wyposaże­nie drzwi zewnętrznych na zamówie­nie możemy rozsz­erzyć o dodatkowe ele­menty polep­sza­jące bez­pieczeństwo, wygląd i funkcjonalność.

W naszej pro­dukcji nie sto­su­jmy wymi­arów typowych – wszys­tkie drzwi wykony­wane są na indy­wid­u­alne zamówie­nie. Cena drzwi zewnętrznych na zamówie­nie uza­leżniona jest od pro­jektu, wymi­aru i rodzaju drewna. Kalku­lacje sporząd­zone indy­wid­u­al­nie wg przesłanego zestawienia.

Zain­tere­sowanych prosimy o kon­takt.

Lite drewno