O firmie

60 lat tradycji - Okna i drzwi drewniane

Pro­dukcja drew­ni­anych okien i drzwi

O fir­mie ABA Wiktorczyk

His­to­ria firmy Wik­tor­czyk sięga 1957 roku, kiedy to Józef Wik­tor­czyk założył w Czarkowie Warsz­tat Sto­larski. Początkowa jego dzi­ałal­ność opier­ała się na pro­dukcji ele­men­tów wys­troju wnętrz oraz mebli.

Z cza­sem wyroby firmy Józefa Wik­tor­czyka zyskały ogromną pop­u­larność nie tylko w Pszczynie, ale także w bliższej i dal­szej okol­icy. Przez wszys­tkie te lata Warsz­tat Sto­larski sys­tem­aty­cznie i prężnie rozwi­jał się.

Najwięk­szy rozk­wit nastąpił w lat­ach 90-​tych, kiedy to pro­fil dzi­ałal­ności firmy przek­sz­tał­cony został wyłącznie na pro­dukcję okiendrzwi. W niedługim cza­sie, dzięki wysok­iej jakości pro­duk­tów firma Wik­tor­czyk stała się jed­nym z lid­erów wśród ele­men­tów sto­larki otworowej w połud­niowej Polsce.

Do dziś łączy w sobie nowoczes­ność z najlep­szymi cechami trady­cyjnego, rodzin­nego rzemiosła. Obec­nie firmę prowadzi żona Alicja oraz córki Bar­bara i Anna. Zarówno hale pro­duk­cyjne, jak i siedz­iba firmy mieszczą się nadal w Czarkowie.

Zobacz też: