60 lat tradycji - Okna i drzwi drewniane

Pro­dukcja drew­ni­anych okien i drzwi

O fir­mie ABA Wiktorczyk

His­to­ria firmy Wik­tor­czyk sięga 1957 roku, kiedy to Józef Wik­tor­czyk założył w Czarkowie Warsz­tat Sto­larski. Początkowa jego dzi­ałal­ność opier­ała się na pro­dukcji ele­men­tów wys­troju wnętrz oraz mebli.

Z cza­sem wyroby firmy Józefa Wik­tor­czyka zyskały ogromną pop­u­larność nie tylko w Pszczynie, ale także w bliższej i dal­szej okol­icy. Przez wszys­tkie te lata Warsz­tat Sto­larski sys­tem­aty­cznie i prężnie rozwi­jał się.

Najwięk­szy rozk­wit nastąpił w lat­ach 90-​tych, kiedy to pro­fil dzi­ałal­ności firmy przek­sz­tał­cony został wyłącznie na pro­dukcję okiendrzwi. W niedługim cza­sie, dzięki wysok­iej jakości pro­duk­tów firma Wik­tor­czyk stała się jed­nym z lid­erów wśród ele­men­tów sto­larki otworowej w połud­niowej Polsce.

Do dziś łączy w sobie nowoczes­ność z najlep­szymi cechami trady­cyjnego, rodzin­nego rzemiosła. Obec­nie firmę prowadzi żona Alicja oraz córki Bar­bara i Anna. Zarówno hale pro­duk­cyjne, jak i siedz­iba firmy mieszczą się nadal w Czarkowie.

Oferta

W naszy­ma­sorty­men­cie zna­j­dują się nowoczesne drzwi wewnętrznei zewnętrzne, drew­ni­ane drzwi prze­suwne, drzwi na wymiar wyko­nane z wysoko­gatunkowych mate­ri­ałów oraz w opar­ciu o nieza­wodne tech­nolo­gie. Ofer­u­jemy również okna dębowe, okna łukowe, okrągłe, wole oko oraz okna ener­gooszczędneokna zabytkowe wyko­nane na zamówienie.

Dzięki tak kom­plek­sowej ofer­cie każdy z pewnoś­cią zna­jdzie opty­malne rozwiązanie zarówno pod wzglę­dem este­ty­cznym, jak też tech­no­log­icznym. Jeżeli mają Państwo jakiekol­wiek pyta­nia związane z naszą ofertą, zachę­camy do kon­taktu.

Zobacz też: