Okna drew­ni­ane

Przed­staw­iamy ofertę solid­nych i este­ty­cznych okien drew­ni­anych o wyso­kich para­me­trach energooszczęd­nych oraz anty­wła­man­iowych. Zaj­mu­jemy się pro­dukcją trady­cyjnych okien drew­ni­anych wzbo­ga­conych dodatkowymi zabez­pieczeni­ami. Uwzględ­ni­a­my postęp tech­no­log­iczny, dlat­ego w pro­ce­sie pro­dukcji wyko­rzys­tu­jemy zarówno drewno rodz­ime (sosna sosna, świerk, mod­rzew), jak też egzo­ty­czne drewno mer­anti oraz dąb amerykański. Dodatkowo, chcąc zapewnić Państwu maksy­malny kom­fort użytkowa­nia, w trak­cie pro­dukcji naszych okien drew­ni­anych wyko­rzys­tu­jemy najwyższej jakości izo­lację termiczną.

Okna niety­powe

Dopełnie­niem oferty trady­cyjnych okien dębowych, sos­nowych, mer­anti są okna niety­powe. Wykonu­jemy bowiem drew­ni­ane okna na zamówie­nie. Real­izu­jemy zamówienia na okna zabytkowe, okrągłe, okna obro­towe, niezwykle prak­ty­czne balkonowe okna prze­suwne pozwala­jące zaoszczędzić sporo przestrzeni.

Okna ze szprosami

Dostępne w naszej ofer­cie okna ze szprosami doskonale prezen­tują się zarówno w zabytkowych obiek­tach, jak też w budynkach o nowoczes­nej bryle. Ofer­owane rozwiąza­nia cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród osób cenią­cych sobie wysoką este­tykę. Nasi Klienci mają do wyboru okna ze szprosami:

 • kon­struk­cyjnymi
 • wewnątrzszy­bowymi
 • wiedeńskimi
 • nakładanymi

Okna ener­gooszczędne

Ważnym aspek­tem w pro­dukcji okien, poza walo­rami este­ty­cznymi, jest izo­lacja ter­miczna i akusty­czna. Wyko­rzys­tanie wysok­iej jakości szyb ter­moizo­la­cyjnych, ciepłej ramki SGG SWIS­SPACER, drewna kle­jonego warst­wowo, odpowied­nio zapro­jek­towanych uszczelek oraz praw­idłowego mon­tażu zapew­nia wysoką izo­lację akusty­czną oraz energooszczędność.

Infor­ma­cje o cenach »

Zestaw­ie­nie para­metrów okien drewnianych

Elementy\Rodzaje 68 mm 78mm 92mm
Ener­gooszczęd­ność dobra wysoka wysoka
Współczyn­nik Ug 1,1 W/​m2K 0,7 W/​m2K 0,5 W/​m2K
Dźwiękochłon­ność 32 dB 32 dB 32 dB
Drewno Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone trójwarstwowo Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone czterowarstwowo Mer­anti, dąb, sosna, mod­rzew kle­jone czterowarstwowo
Szyba szyba jed­noko­morowa Ug= 1,1 szyba dwuko­morowa Ug= 0,7 szyba ter­moizo­la­cyjna dwuko­morowa Ug= 0,5

Ceny okien

Wspólne para­me­try

 • Powierzch­nia lita
 • czterokrotne mal­owanie far­bami SIKKENS lub GORI wg ofer­owanej palety
 • ciepła ramka SGG SWISSPACER
 • pod­wójna uszczelka
 • oku­cia obwied­niowe G-​U z mikrouchyłem, pod­nośnikiem skrzy­dła i blokadą klamki
 • w oknach dwuskrzy­dłowych
  cen­tralna zasuwnica
 • osłonki na zawiasy
 • klamka HOPPE Secus­tic o
  pod­wyżs­zonym poziomie antywłamaniowości
 • szyna deszc­zowa oraz para­pecik przyszy­bowy z alu­minium mal­owanego proszkowo dostęp­nych w trzech kolorach (bez dopłat)
 • Listwa wykończeniowa STAN­DARD, SOFT-​LINE, RETRO